Wymiana świadectwa

Przychodzi taki moment, zazwyczaj co dziesięć lat, kiedy to kończy się okres ważności pozwolenia radiowego i należy go przedłużyć. Jako, że cała operacja jest dość złożona przestawiamy kroki, które należy podjąć:

1. Należy zwrócić się do delegatury UKE , właściwej dla miejsca zamieszkania ( adresy i telefony do delegatur UKE na stronie ) z wnioskiem  o nazwie RA-I-W1 , który znajdziesz klikając na ten link

2. Następnie wpłacić …
Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3  Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U.  Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44), w wysokości: 82 złotych.
Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca:
bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Tytułem wpłaty :Wydanie pozwolenia radiowego  dla Imię nazwisko, znak

3. Wydrukowane potwierdzenie przelewu oraz wypełniony wniosek wysłać na adres delegatury listem poleconym i czekać…

Sprawa jest prosta jeżeli otrzymałeś świadectwo radiooperatora  (pierwszy papierek po egzaminie ) po 02 września 2005 roku. Jeżeli wcześniej  to musisz wymienić jeszcze świadectwo !

Co wtedy robić ?

Zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie świadectw, świadectwa zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, lecz nie każde z nich uprawnia do wystąpienia o pozwolenie radiowe w służbie amatorskiej. Do wnioskowania o wydanie pozwolenia radiowego uprawnia posiadanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, które zostało uzyskane po 2 września 2005 r.!!!

Aby wymienić świadectwo lub wystąpić o duplikat należy:

1. Wypełnić formularz o nazwie SRA  , który znajdziesz na stronie UKE

2. Dokonać wpłaty.
Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 15 zł, tyle samo za wymianę świadectwa
Wpłaty dokonujemy na konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty: za wydanie świadectwa  Imię, Nazwisko

Wypełniony formularz wraz z dowodem wpłaty wysłać listem poleconym  na w/w adres i czekać  około 5-6 tygodni…

Autor: Radek SP9JXE

Dodaj komentarz