Walne zebranie OT 50.

Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Gliwicach informuje, iż zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału na dzień 14 września 2019 /sobota/. 
Odbędzie się ono w Domu Studenckim „SOLARIS” w Gliwicach, ul. Kochanowskiego 37 o godz. 10:00 w pierwszym terminie, lub o godz. 10:15 w drugim terminie.

Porządek Obrad  /projekt/

1. Otwarcie Walnego Zebrania, powitanie zaproszonych Gości i Zebranych

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania

3. Przedstawienie Porządku Zebrania i poddanie go pod głosowanie jawne

4. Wybór Protokolanta oraz Komisji Roboczych :

   Komisja Mandatowa / 3 osoby/

   Komisja Uchwał i Wniosków / 2 – 3 osoby/

   Komisja Wyborcza /Skrutacyjna / 3 osoby/

5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału +finanse+ QSL

6. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem, pytania do ustępujących                Władz  Oddziału.

7. Wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium          ustępującemu Zarządowi Oddziału

8. Otwarcie procedury wyborczej

    omówienie zasad przeprowadzenia wyborów

    ustalenie liczby osób w składach organów

    zgłaszanie kandydatur do Zarządu i OKR oraz na Delegatów na Zjazd Krajowy

    zamknięcie list wyborczych

    wybory Władz Oddziału i OKR na nową kadencję, oraz Delegatów na Zjazd              Krajowy

 9. Wystąpienia zaproszonych gości, przedstawicieli Środowisk i Klubów.                    Dyskusja programowa o przyszłych zadaniach PZK, działaniach lokalnych OT

10. Zgłaszanie propozycji Uchwał i Wniosków

     Ogłoszenie wyników wyborów

     Dalszy ciąg dyskusji programowej

     Ukonstytuowanie się wybranych Organów Oddziału

11. Przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania

12. Ogłoszenie protokołów z posiedzeń na których nastąpiło ukonstytuowanie się
Organów Oddziału

13. Wystąpienia Przewodniczących nowych Organów Oddziału PZK w Gliwicach

14. Zakończenie zebrania.

 

Dodaj komentarz